Lượt đi: nhất bảng A đấu với Nhì bảng B
Kèo cá độ: 2-0

Lượt đi: nhất bảng B đấu với Nhì bảng A
Kèo cá độ: 3-0

Lượt đi: nhất bảng C đấu với Nhì bảng D
Kèo cá độ: 1-0

Lượt đi: nhất bảng D đấu với Nhì bảng C
Kèo cá độ: 2-0

Lượt về: nhất bảng A đấu với Nhì bảng B
Kèo cá độ: 1-1

Lượt về: nhất bảng B đấu với Nhì bảng A
Kèo cá độ: 1-1

Lượt về: nhất bảng C đấu với Nhì bảng D
Kèo cá độ: 1-0

Lượt về: nhất bảng D đấu với Nhì bảng C
Kèo cá độ: 0-2